Hazardous and Non-Hazardous Pharmaceutical Disposal

MERI collects and destroys non-hazardous pharmaceuticals. MERI is also certified to handle the destruction of hazardous pharmaceuticals and controlled substances.